Informace o průběhu restaurování souboru kachlových kamen

Zelená kachlová kamna

Zelená kachlová kamna pochází nejspíše ze 17. století, na které ukazuje především zpracování samotných kachlů. Avšak kachle záklopu topeniště, kouřovod a záklopky čistících otvorů umístěné vzadu v nástavcové části spadají až do začátku 20. století, kdy byla kamna přestavěna. Později byla i topná dvířka zaslepena cihlami. Vrch kamen je otevřený a zakrytý pouze papírem. Otevřený prostor bez tvarového zakončení svědčí o tom, že kamna měla ještě horní část. Pravděpodobně se jednalo o cimbuří či kopuli s kamnovým nástavcem ve tvaru vázy.

Před restaurátorským zásahem byla kamna znečištěna spíše na zadní straně a v hlubších místech profilace říms. Ve třetí řadě soklové části byl rozlomený a uvolněný rohový kachel, u nějž hrozilo vypadnutí. Na zadní straně chyběl jeden kachel řady nad střední římsou. V plochách kachlů byla glazura poškrábána, místy chyběla i v rozsahu 3 – 5 cm. Kachle soklové části byly narušené prasklinami.

Na několika místech bylo patrné, že některé kachle byly v minulosti neodborně doplněny. Materiál, z něhož byly doplňky vyrobeny, byl velmi tvrdý a těžko se odstraňoval. Na některých místech byl proto ponechán, aby nedošlo k poškození originálu. Uvolněné kachle na levé a pravé straně v horní části nástavce bylo nutné deinstalovat, aby nedošlo v budoucnu k jejich vypadnutí či dalšímu poškození. Po vyjmutí proběhl na obou kusech celkový restaurátorský zásah (čištění, lepení zadních částí komor) a kachle byly opět instalovány do objektu. Originální jíl byl recyklován a vrácen na původní místo. Četné vertikální praskliny, poškrábané kachle a uvolněné části byly zpevněny a napuštěny konzervačním roztokem, aby nedocházelo k další degradaci. Uvolněné části byly slepeny a vloženy do objektu. Následovalo vyplnění a závěrečné retušování.

Válcová empírová kamna

Válcová empírová kamna jsou datována do první poloviny 19. století. Kamna byla v průběhu času přestavována, do pravé bočnice byla vsazena topná dvířka a do kachle základny byla osazena popelníková dvířka (ta se dochovala). V nástavci jsou kamna stažena třemi mosaznými obručemi, které, spíše nežli pro ozdobu, měly sloužit k zabezpečení prasklin procházejících vertikálně kachli nástavce. Ukončovacím prvkem je piniová šiška. Před restaurátorským zásahem byla kamna pokryta prachovým depozitem a pevnými nečistotami (stavební materiál, mastnota, pevné polutanty). Spárovací materiál, který byl použit v minulosti, byl nekompaktní, vypadával a na mnoha místech zcela chyběl. Drobné částečky glazury v prasklinách v horní části nástavce byly uvolněné, mnoho míst otlučených a odřených s odštípnutou glazurou i střepem. Část plastického dekoru listoví ve spodní části soklu a roh na pravé spodní části kachli u mosazné obruče zcela chyběl. První válcová empírová kamna jsou tedy kompletně zrestaurovaná a na dalších se pilně pracuje.

Rokoková kamna

Rokoková kamna jsou datována do druhé poloviny 18. století. Kamna jsou tříetážová a hojně plasticky zdobená rokajemi. Spodní část je osazena na dřevěné desce s dřevěnými balustrami. Základna kamen má podobu obdélníka s konvex-konkávně prohnutými delšími stranami a vykouslými rohy. Sokl je rámován profilovanou římsou a na okrajích doplněn volutami. Celé tělo kamen je pokryto jemně zpracovanou asymetrickou rokajovou ornamentikou. Nástavec odděluje zvlněná římsa, která se nad střední částí segmentově vypíná. Následuje spodní část nástavce s centrální rokají, nad ní pak hruškovitá střední část a kamna završuje dekorativní nástavec prolomený otvorem v podobě kasulového okna. Kamna jsou vyrobena technikou bednění. Před restaurátorským zásahem byly kachle znečištěné a poškozené četnými drobnými oděrkami. Chyběly velké odlomené kusy vystupujícího rokajového dekoru. Otlučená místa byla silně znečištěná. Kachle v soklu a nástavci byly popraskané nebo naprasklé, praskliny byly tmelené sádrou. Lze předpokládat, že sádrou byly vyplněny celé prasklé nebo rozlomené kachle.

Zelená kamna s erbem a datací 1603

 

Zelená kamna s erbem jsou datována dle reliéfů dvou kachlů do roku 1603. Kamna jsou osazena na železné plotně, kterou nesou kovové nožky skryté v keramických tělech sedících lvů. Kamna jsou složena ze zeleně polévaných kachlů různé výzdoby, ale stejné velikosti. Kachly ve spodní soklové části tvoří tzv. tapetový dekor. Jednotlivé čelní stěny jsou dekorovány centrálním medailonem s motivem svatebního páru v renesančním oděvu. Centrální medailon rámují vavřínové věnce a čtyři kulaté puklice s hladkým povrchem. Druhá varianta kachle uplatňuje na místě figur dudáka a pištce. Rohové kachle jsou opatřeny figurou samostatně stojící ženy s věnečkem, nebo muže. Na bocích i z části i na čelní straně jsou kamna opatřena kachly s motivem rozety v kruhovém medailonu. Čelní strana kamen je osazena pěti jinými kachly: dva mají totožnou heraldickou výzdobu – čtvrcený znak se štítkem v kruhovém vavřínovém věnci, dataci 1603 a okřídlené andílčí hlavičky ve cviklech; kachel s Kalvárií v kruhovém medailonu a motivy srdcí ve cviklech; kachel s Kristem na Olivetské; kachel s motivem Poslední večeře v kruhovém medailonu s andílčími hlavičkami ve cviklech.

Kamna byla v minulosti doplněna o nové kachle vytvořené velmi věrně podle originálů. Povrch kachlů je hladší, s ostřeji prořezávaným dekorem a drobnými odlišnostmi v detailech výjevů. Z nových kachlů je vytvořena téměř celá základna a střední římsa a velká část kachlů s reliéfními motivy. Před restaurováním byly kachle poškozeny četnými drobnými otlučeními dekoru, zejména u starších kachlů. Místy chyběly větší kusy keramického střepu a kachle byly narušeny prasklinami. Poškozeno bylo ve větší či menší míře asi 90 % kachlů.

Vnitřní vyřezávaná (prolamovaná) dvířka byla značně pokroucena a zdeformována. Tvarové úpravy prolamovaných dvířek prováděl kovář v plynové peci. U předních přikládacích dvířek byla vyrobená nová dřevěná úchytka. Po odstranění korozních vrstev byly všechny kovové části zakonzervovány. Jílová vrstva byla poškozena popraskáním. Bylo tedy nutné vytvořit novou vrstvu tak, aby bylo horní zakončení kamen kompaktní. Větší plastické části rozet a ornamentů byly nejprve odlity do silikonu a následně odformovány. Výlisky byly přilepeny a domodelovány k chybějícím částem.