Návštěvní řád - Státní hrad Šternberk

Národní památkový ústav

 územní památková správa v Kroměříži  

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

státní hrad Šternberk (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

 • části objektu veřejnosti nepřístupné
 • části objektu volně přístupné veřejnosti v návštěvní době objektu
 • části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „prohlídkové okruhy“

Obecná návštěvní doba objektu:

I.– II.
III.
IV.  **
V.– VI.
VII. – VIII.
IX.
X.  **
XI.
XII.
zavřeno*
soboty
víkendy
svátky
denně
mimo Po
denně
mimo Po
denně
mimo Po
víkendy
svátky
zavřeno*
soboty

 

10.00
12.00
14.00
10.00-16.00
10.00–16.00
10.00–17.00
10.00–16.00
10.00–16.00

 

10.00–14.00

* prohlídka možná pouze po předchozí dohodě se správou hradu.

**prohlídky ve všední dny v 10.00, 12.00 a 14.00 hodin

 

Park je volně přístupný:  

 • leden – březen    v době od   9.00 – 15.00 hod.
 • duben – červen    v době od  9.00 – 17.00 hod.
 • červenec, srpen    v době od  9.00 – 18.00 hod.
 • září, říjen              v době od  9.00 – 17.00 hod
 • listopad, prosinec v době od  9.00 – 15.00 hod.

 

Délka běžně poskytovaných prohlídkových okruhů a maximální kapacita osob:**

I. Liechtensteinské sbírky

55 – 60 min.

40 osob

II. Život na šlechtickém sídle

45 – 50 min.

40 osob

III. výstava Liechtensteinská dominia stř. Moravy

samostatně do 40 min.

40 osob

 ** dále mohou být poskytovány mimořádné prohlídkové kruhy                                                    

                        

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena od 9:30 do 16:00 hodin, v červenci a srpnu do 17:00 hodin. Čas zahájení poslední prohlídky je v 16:00 hodin, v červenci a srpnu v 17:00 hodin.
 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídkových okruhů a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny na pokladně objektu a na webových stránkách: www.hrad-sternberk.cz 
 3. Prohlídkové okruhy se dělí na prohlídkové okruhy přístupné bez průvodce a prohlídkové okruhy přístupné pouze s průvodcem.
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 5. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 3 osob, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina méně než 3 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
 6. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout se správou památkového objektu a to písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky bude zrušena. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpřístupněných zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). U prohlídkových okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas zahájení prohlídky.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

 

  Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce exteriérů a interiérů je nutno aby návštěvníci věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svoji bezpečnost, bezpečnost svých dětí a případně dalších svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě jsou návštěvníci povinni dbát o zvýšenou opatrnost v souvislosti se sněhem, náledím či možností pádu větví.
 2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů může správa památkového objektu část objektu uzavřít.
 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo prostřednictvím poskytovaných audiozařízení. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

 

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek je přístup do objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
 5. V interiérech památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, taškami, deštníky a zvířaty.
 8. Každý návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vyjadřuje vstupem do tohoto objektu svůj souhlas s tím, že se dobrovolně podrobí veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčká příjezdu Policie ČR a bude dbát jejích pokynů (případně i souhlas s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel provedenou příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, park či zahradu i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:
 • dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
 • během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;
 • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
 • jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
 • vhazovat cokoli do kašen, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, zahradách, oborách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek a krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná, nebo volně žijící zvěř a ptactvo v areálu;
 • jezdit v areálu objektu jakýmikoliv jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech.
 • parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště.
 • dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
 1. Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není dovolen, jejich přístup do interiérů památkového objektu je povolen s omezením.
 2. V interiérech památkového objektu či v dalších vyznačených prostorách areálu je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace s použitím blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoliv další osvětlovací a pomocné techniky. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.
 3. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 4. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Vstup psů a jiných zvířat do interiérů památkového objektu je povolen pouze v případě, že jsou po celou dobu prohlídky umístěni a neseni v přepravní tašce nebo boxu. Tašku ani box nelze během prohlídky odkládat.
 2. Přístup do interiérů památkového objektu má povolen viditelně označený asistenční pes, pokud doprovází na prohlídku hendikepovanou osobu.     

 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail hrad.sternberk@npu.cz Vyjádřit svoji pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky na územní památkové správě v Kroměříži.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2018 a současně se ruší dosavadní řád platný od 1. března 2016.

 

Správa památkového objektu                       Národní památkový ústav,

Helena Gottwaldová                                   Ing. Jan Slezák

vedoucí správy státního hradu ve Šternberku                          ředitel NPÚ, ÚPS v Kroměříži