Informace o průběhu restaurování souboru kachlových kamen

Zelená kachlová kamna

Zelená kachlová kamna pochází nejspíše ze 17. století, na které ukazuje především zpracování samotných kachlů. Avšak kachle záklopu topeniště, kouřovod a záklopky čistících otvorů umístěné vzadu v nástavcové části spadají až do začátku 20. století, kdy byla kamna přestavěna. Později byla i topná dvířka zaslepena cihlami. Vrch kamen je otevřený a zakrytý pouze papírem. Otevřený prostor bez tvarového zakončení svědčí o tom, že kamna měla ještě horní část. Pravděpodobně se jednalo o cimbuří či kopuli s kamnovým nástavcem ve tvaru vázy.

Před restaurátorským zásahem byla kamna znečištěna spíše na zadní straně a v hlubších místech profilace říms. Ve třetí řadě soklové části byl rozlomený a uvolněný rohový kachel, u nějž hrozilo vypadnutí. Na zadní straně chyběl jeden kachel řady nad střední římsou. V plochách kachlů byla glazura poškrábána, místy chyběla i v rozsahu 3 – 5 cm. Kachle soklové části byly narušené prasklinami.

Na několika místech bylo patrné, že některé kachle byly v minulosti neodborně doplněny. Materiál, z něhož byly doplňky vyrobeny, byl velmi tvrdý a těžko se odstraňoval. Na některých místech byl proto ponechán, aby nedošlo k poškození originálu. Uvolněné kachle na levé a pravé straně v horní části nástavce bylo nutné deinstalovat, aby nedošlo v budoucnu k jejich vypadnutí či dalšímu poškození. Po vyjmutí proběhl na obou kusech celkový restaurátorský zásah (čištění, lepení zadních částí komor) a kachle byly opět instalovány do objektu. Originální jíl byl recyklován a vrácen na původní místo. Četné vertikální praskliny, poškrábané kachle a uvolněné části byly zpevněny a napuštěny konzervačním roztokem, aby nedocházelo k další degradaci. Uvolněné části byly slepeny a vloženy do objektu. Následovalo vyplnění a závěrečné retušování.

K čištění keramických prvků byl použit parní čistič, JAR a roztok destilované vody s octem. Nové spárování bylo provedeno pomocí Ceracell F, Ceracell G, pigmentů KREMER a temperové barvy. K broušení a úpravě doplněných částí byly využity brusné houby, skalpel a brusné papíry. Závěrečné barevné retušování bylo provedeno pomocí olejové barvy UMTON, akrylátového laku VEROPAL D709, terpentýnového oleje a pigmentů KREMER.

Válcová empírová kamna

Válcová empírová kamna jsou datována do první poloviny 19. století. Kamna byla v průběhu času přestavována, do pravé bočnice byla vsazena topná dvířka a do kachle základny byla osazena popelníková dvířka (ta se dochovala). V nástavci jsou kamna stažena třemi mosaznými obručemi, které, spíše nežli pro ozdobu, měly sloužit k zabezpečení prasklin procházejících vertikálně kachli nástavce. Ukončovacím prvkem je piniová šiška.

Před restaurátorským zásahem byla kamna pokryta prachovým depozitem a pevnými nečistotami (stavební materiál, mastnota, pevné polutanty). Spárovací materiál, který byl použit v minulosti, byl nekompaktní, vypadával a na mnoha místech zcela chyběl. Drobné částečky glazury v prasklinách v horní části nástavce byly uvolněné, mnoho míst otlučených a odřených s odštípnutou glazurou i střepem. Část plastického dekoru listoví ve spodní části soklu a roh na pravé spodní části kachli u mosazné obruče zcela chyběl.

K čištění keramických prvků byl použit parní čistič, JAR, roztok destilované vody a octu. K čištění kovových prvků a jejich konzervace pak kartáče a včelí vosk. Ke zpevnění uvolněných částí glazury, separace a zpevnění keramických částí bez glazury roztok Dispercoll D2 a destilovaná voda. Nové spárování bylo provedeno pomocí ostřeného kamnářského jílu z Kejžlic, kaolinu Welte, křídy Welte, říčního písku různé hrubosti a kožního klíhu. K závěrečnému barevnému retušování doplněných částí byly využity olejové barvy, akrylátový lak, terpentýnový olej a pigmenty KREMER.

První válcová empírová kamna jsou tedy kompletně zrestaurovaná a na dalších se pilně pracuje.

Rokoková kamna

Rokoková kamna jsou datována do druhé poloviny 18. století. Kamna jsou tříetážová a hojně plasticky zdobená rokajemi. Spodní část je osazena na dřevěné desce s dřevěnými balustrami. Základna kamen má podobu obdélníka s konvex-konkávně prohnutými delšími stranami a vykouslými rohy. Sokl je rámován profilovanou římsou a na okrajích doplněn volutami. Celé tělo kamen je pokryto jemně zpracovanou asymetrickou rokajovou ornamentikou. Nástavec odděluje zvlněná římsa, která se nad střední částí segmentově vypíná. Následuje spodní část nástavce s centrální rokají, nad ní pak hruškovitá střední část
a kamna završuje dekorativní nástavec prolomený otvorem
v podobě kasulového okna. Kamna jsou vyrobena technikou bednění.

Před restaurátorským zásahem byly kachle znečištěné a poškozené četnými drobnými oděrkami. Chyběly velké odlomené kusy vystupujícího rokajového dekoru. Otlučená místa byla silně znečištěná. Kachle v soklu a nástavci byly popraskané nebo naprasklé, praskliny byly tmelené sádrou. Lze předpokládat, že sádrou byly vyplněny celé prasklé nebo rozlomené kachle.

K čištění keramických prvků byl použit parní čistič, JAR a roztok destilované vody s octem. K čištění kovových a dřevěných prvků a jejich konzervaci brusné kartáče a ocelová vata. K čištění mosazných prvků a jejich konzervaci Sitol, textilie a deionizovaná voda. Nové spárování bylo provedeno pomocí Ceracell F, Ceracell G, pigmentů KREMER a temperové barvy. Závěrečné barevné retušování doplněných částí pak pomocí olejové barvy, akrylátového laku, terpentýnového oleje a pigmentů KREMER.